^
3 Yone
Kaíase koteaka rekenapakano kaisiane oyapo.
Tiótefesemo makata watikiaka rakisiane oyapo.
Timítirase ipi koteaka reane oyapo.
Yonemo ayapa aisane oyapo.