^
2 Timoti
Poremo Timotiaki sawi meta keseke poparaka makesane oyapo.
Kotiaki suseaka kurikurinane oyapo.
Ho Kotesamo yaku ararenane Timotiaki kasane oyapo.
“Yasu Keresomo ame aporoane népo.” Aisane oyapo.
“Kotafe tisa aporomo someane nómo kakimarafaraka né uyáka rekeanie,” aisane oyapo.
Fahoko ana maiya amo makata faserepeakosane oyapo.
Poremo Timotiaki someaka maresane oyapo.
“Timoti né uyáka rekeanie.” Aisane oyapo.
Poremo Timotiaki ayapasane oyapo.