^
2 Tesaronaeka
Tesaronaeka sawi kepomarekea popasane oyapo.
Yasu Keresoane pariapera maiya amo Kotimo hukurukusane oyapo.
Yasu paripeasiraka makata ayiakakosane oyapo.
“Kotimo re ararehoasimo hemakapurakaripo.” Aisane oyapo.
“Isupoko kurikurihoanie,” aíyaka Poremo somesane oyapo.
“Repo suamo rakinie,” aíyaka Poremo someaka maresane oyapo.
Poremo ayapasane oyapo.