^
1 Timoti
Poremo Timotiaki sawi fana poparaka makesane oyapo.
“Kotafe someane kakimakopo.” Aisane oyapo.
Poremo Kotiaki susesane oyapo.
“Timoti né paroaka rekeanie.” Aíyaka Poremo somesane oyapo.
Kotiaki kurikurinane oyapo.
“Hinamo re uyáka tokoanie.” Aisane oyapo.
“Keresoa paosa aporo hinamoane asekea rea (paseto) aporo re uyáka risikianie.” Aisane oyapo.
“Tikone aporo re uyáka risikianie.” Aisane oyapo.
Kakaro some kepoane oyapo.
Kotafe tisa aporo peakosane oyapo.
Yasu Keresomo aporo raipa kotesane oyapo.
Kakimara aporo hinamoane maroponane oyapo.
“Hinamo yaro asekea rekeanie.” Aisane oyapo.
Keresoa paosa aporo hinamo asekea reane oyapo.
Aporo hinamo raipa roposaki “Uyáka risikianie.” Aisane oyapo.
Kotafe tisa aporomo rakirane oyapo.
Poremo Timotiaki someraka, “Né paroaka rekeanie,” aisane oyapo.
Hauaka wo makata kemo kára mosa aporoaki Poremo somesane oyapo.
Poremo Timotiaki some meta some kasane oyapo.