^
LUKE
Tetela 'ana 'ebe e'ale
Ilisabeti 'ina 'euwana
Meli 'ina enatuna 'alena tetelina
Meli 'ina ayausa Ilisabeti 'enaya
Yoni togiebapitaiso 'ina tubuwa
Yesu 'ina tubuwa
Sipi 'adi to'ita'i'itao Yesu siayausina
Yesu si'au'ewena Anuwa Tabu solanaya
Simioni 'ina ona
Ana 'ina ona
'Idi ila Nasaleta 'enaya
Gwama nina Yesu toe'itao ma'enao sionaona
Yoni togiebapitaiso 'ina guguya
Yoni Yesu 'igie bapitaisoena
Yesu tubunao
Seitani Yesu 'itoo yogenena
Yesu 'ina guinuwa Galili 'ena 'ie'alena
Yesu 'ebweu tai 'igie bobo'anena yaluyaluwa bi'i 'enega
Yesu tole'oasa yaudi 'igie bobo'anedi
Yesu 'iloguguya sakowasi
Yesu 'ina tononoyao 'ibwauyedi
Yesu 'ebweu tolepelo 'igie bobo'anena
Yesu 'ebweu tokweno 'igiebobo'anena
Yesu Libai 'ibwauyena
Yesu 'ina ona 'ebotana manuna
Yesu 'ina tononoyao 'asiyata Sabate 'enaya witi sigitagena
Yesu nimameyomeyona 'igie bobo'anena
Yesu 'ina tosimanao 'iesinuwedi
Yesu tole'oasa yaudi 'igie bobo'anedi
Nuwamwau 'ana e'isa gwausowala
'Ami talauwalao wada obobomedi
Geya'abo gosemiyao wa'awa'awa to'umaliyedi
Tomota 'idi bubuna nadigega kaiwe uwana
To'abi anuwao 'eluwa
Yesu tolosaiyao 'idi toloina 'ina 'ali'ei 'igie bobo'anena
Kwabula 'ebweuna natuna me'olotona mwawasega 'igietoolo limena
Yoni togiebapitaiso 'ina 'ebesa Yesu manuna
Yesu 'ina simana Yoni manuna
Toto'umalina 'ebweu Yesu 'aena 'ibunamina
Iine 'aidi Yesu 'ina lema 'ediya sie'isena
Atu 'ana onasemalimali
Atu 'ana onasemalimali 'ana li'ama
Mayale 'ana ona semalimali
Yesu sinana be tasinao si'ebesena
Yesu yagila be lisu 'iba'edi
'Ebweu tai solanega yaluyaluwa bi'i yaudi siapwesa
Yailo natuna 'ile'oasa
Waine 'ebweuna Yesu 'ana 'oama 'igitoona
Yailo natuna mwawasega Yesu 'igie toolona
Yesu 'ina tononoyao 'ietunedi sabi paisewa
Elodi nuwana 'iowana Yesu manuna
Yesu tomota yaudi 'ie'enidi
Pita 'ina simana 'aene Yesu tauna To'etoseyana nina
Yesu 'ana muliya manuna
Yesu 'ana 'ita 'idumaduma
Yesu gwama 'igie bobo'anena
Yesu 'ionalimana 'ina mwawasa manuna
Tonugana taudi tomuliya
'Abo yaita tauna nigeya 'ietaetalauwaleda tauna 'ilemelemeda
Me Samelia 'aidi Yesu sie'idi'idiyena
Tomota sitetoi nuwanuwadi be 'aene Yesu simuliye
Tomuliyao yaudi 'ietunedi
'Aina sena 'ediya nigeya Yesu siemiemise
Tomuliyao nidi yaudi ni'atu 'idi paisewa 'enega siilama
Yesu 'ina gwausowala
Ona semalimali goma Samelia 'ebweuna manuna
Yesu 'ina ayausa Meli be Malida 'ediya
Yesu 'ina e'ita sidasida manuna
Yaita 'ina waiwaiyega Yesu yaluyaluwa bi'iyao 'iula apwesedi
Yaluyaluwa bi'i 'iila limana tai solanaya
Yona tauna 'ebweu 'ebe'ita 'edaya
Mayale onasemalimalina
Palisiyao be loina 'adi toanuganao Yesu 'i'enapa'alidi
Guguya
Yesu 'ana emisa be 'ana eyaseyase manudi
Onasemalimali esaesao manudi
'Atesa'ala manuna
'Inapwana 'ina 'ali'eiyao 'aidi bobo'adi ta 'aidi to'umalidi
Yesu manuna weyala 'iapwesa
We'iwe'iyaya 'adi mwalatoi manuna
Nuwa'ebuni
Kaiwe nina nigeya uwanamo
Sabateya Yesu waine 'igiebobo'anena
Yesu 'iona semalimali Yaubada 'ina etoloina manuna
'Awa gilelena
Yesu 'ina nuwamwau Yelusalema manuna
Sabate 'ana loina
Geya'abo 'ebemiya bobo'adi waesiesinuwedi
'Inapwana 'ebweu 'emasula sinabwana 'iguinuwena
Mwa'adega Yesu 'ana muliya
Ola yage bobo'ana
Sipi loseloseyena onasemalimalina
Kina loseloseyena onasemalimalina
'Ebweu 'inapwana natuna 'iloseyena
'Ebweu to'ita'i'ita to'umalina
Palisiyao 'idi bubuna
Toesaesa 'ebweu ta Lasalo
To'umalina 'ana e'ita
Nuwatau manuna
Emisa manuna
Toguinuwao 'idi paisewao
Tolepelo sanau 'igie bobo'anedi
Yaubada 'ina loina tuta 'imeema 'ena manuna
Kwabula 'ebweu 'ina sidasida toloina 'ebweuna 'enaya
Palisi be takisi 'ana to'ewa 'idi sidasida
Gogama Yesu 'iona obobomedi
Esaesa manuna
Yesu 'ina ona mwawasa manuna
Yesu 'ebweu tomatakebokebo 'igie bobo'anena
Sakiusa manuna
Onasemalimali egueguyai manuna
Yesu 'ina lugu Yelusalema 'ena
Yesu 'idedoi Yelusalema manuna
Yesu toegimwaneyao Anuwa Tabuyega 'ipa'idi
Yesu 'ana loina manuna
'Inapwana 'ina bagula 'ana topaisewao onasemalimalina
Takisi Sisa manuna
Tomwawasa 'idi toolo limana
To'etoseyana nina tauna Debida 'ina susu
Loina 'ana toe'itao 'idi bubuna
Kwabula 'ebweu 'ina 'ebwayadaita
Tuta mwau 'iabe 'iapwesa
Yelusalema 'ana gieto'umali
Yesu 'ina 'ila limanama
Saido 'ana ona semalimali
Wada 'ita'i'isi be wada gibubu
Yudasa nuwanuwana be Yesu 'itelesipupuye
Ataona masulina
'Inapwana 'ina 'e'ai
Toanugana be 'ali'ei manudi
Pita 'ina eyaseyase Yesu 'isimana apwesena
Yesu 'isidasida Yaubada 'enaya
Yesu sigiyaina
Pita matoi Yesu 'ieyaseyaseyena
Yesu 'ina etala me Yudia 'idi 'inapwanao matadiya
Yesu 'ina etala Pailato matanaya
Yesu 'ina etala Elodi matanaya
Yesu 'ina mwawasa manuna
Yesu kelose 'ena situtu epa'iyena
Yesu 'ina mwawasa
Yesu 'ana sa'u'ali'ali
Yesu 'ina toololimana
Tomota siteluwa 'idi elobaloba Yesu ma'edi
Yesu 'iapwesa 'ina tononoyao nidi 'ediya
Yesu 'ina tu'e galewaya