^
IBELIU
Yaubada Natuna manuna
ꞌEtoseyana nina Yaubada ꞌenega
ꞌAda Toꞌetoseyana ꞌina ꞌelouya manuda
Yesu Mosese ꞌiloetana sinena
Yaubada ꞌana bodao ꞌetamo taeyawaiꞌata
ꞌIda totaliya sinabwana tauna Yesu
Geyaꞌabo Yaubada taguiguitoyase
Yaubada ꞌina onaupaupa
Totaliya Melikisedeki
Loina auwauna niꞌatu ꞌiapwesama
Anuwa Tabu manuna
ꞌAboꞌada tada lemelemeda
Emisa manuna
Toolopaꞌala manuna
Bubuna boboꞌana
Lokaiyoni