^
IBELIU
Yaubada Natuna manuna
'Etoseyana nina Yaubada 'enega
'Ada To'etoseyana 'ina 'elouya manuda
Yesu Mosese 'iloetana sinena
Yaubada 'ana bodao 'etamo taeyawai'ata
'Ida totaliya sinabwana tauna Yesu
Geya'abo Yaubada taguiguitoyase
Yaubada 'ina onaupaupa
Totaliya Melikisedeki
Loina auwauna ni'atu 'iapwesama
Anuwa Tabu manuna
'Abo'ada tada lemelemeda
Emisa manuna
Toolopa'ala manuna
Bubuna bobo'ana
Lokaiyoni