^
1 TIMOTI
Lokagutoki
Loguguya kabokabo manuna
Yaubada 'ina oboboma manuna
Sidasida Yaubada 'enaya
Toanuganao 'idi guinuwa
Toe'ita kabokabo manudi
Yaubada 'ina toguinuwao 'idi bubuna
'Ida guinuwao gosedao 'ediya
Toe'ita kabokabo manudi
'Eda bobo'ana manuna