^
YUT
Yut Nër Ġaġek Raḳ Alam Sën Bë Dekevoh Bengö Nivesa Na Lo
Alam Nebë Sënë Rëḳ Degeḳo Nġaa Nipaya Nyëvewen
Ham Nġo Gwevonġ Geving Bemedo
Hil Ahëd Nivesa Vu Anutu