^
EPESUS
Anutu Vo Semusën Pin Vu Hil Raḳ Kerisi
Paulus Jom Raḳ Bë Anutu Bo Kwa Vu Alam Epesus
Hil Bë Rëḳ Malad Nama Rëḳ Kerisi Luḳ Yam In Hil
Kerisi Supin Alam Yu Luu Detu Yu Timu
Hil Sën Kerisi-yi-alam Lo Og Hil Atu Anutu Yi Dub Soġek
Paulus Yi Huk Bë Nanër Bengö Nivesa Vu Alam-yu-ngwë
Paulus Vonġin Bë Alam Epesus Dejaḳ Ni Nabë Kerisi Ahë Neving Sir
Hil Sën Kerisi-Yi-Alam Hil Lo Atu Kerisi Anon
Kerisi-yi-alam Desepa Doḳ Aggata Mewis
Hil Sepa Doḳ Nġaa-Ranġah-Yi
Ġaġek Raḳ Maluh Los Venëj
Ġaġek Raḳ Hurmahen Losho Amaj Lu Ataj
Ġaġek Raḳ Hur Losho Alaj
Kerisi-yi-alam Nebë Alam-beġö-yi
Ġaġek Hus