^
1 KORINT
Paulus Kwa Vesa Vu Anutu
Kerisi-yi-alam Devasuh Sir
Kerisi Tato Anutu Yi Niwëëk Vu Hil
Paulus Kevu Ḳelepeḳo Yi Ġaġek
Anutu Yi Anon Vabuung Nevo Kwa Vu Hil
Alam Sën Detu Hur Medeneloḳ Vu Kerisi-yi-alam Lo Detu Anutu Yi Hur Ving
Alam Sën Detu Hur Medeneloḳ Vu Kerisi-yi-alam Lo Sir Nebë Kamuda
Kerisi-yi-alam Detu Anutu Yi Dub Vabuung
Hil Su Ġaḳo Mehönon Arëj Jaḳ
Mehöböp Yö Neseggi Yi Alam-huk-yi
Alam Korint Yö Deneḳo Arëj Raḳ
Alam Korint Detahu Paulus Yi Aggata
Alam Korint Ti Vonġ Baggëb
Alam Korint Degetii Mehö Nipaya Na
Kerisi-yi-alam Su Degevonġ Kot Vu Arij
Hil Ġaḳo Anutu Arë Jaḳ Jaḳ Hil Navid
Maluh Los Avëh Degeḳo Sir Nabë Sënë
Ham Medo Nabë Sën Ham Nedo GAnutu Ggooin Ham Raḳ Lo
Ġaġek Raḳ Maluh Los Avëh Sën Denedo Bu Lo
Reggu Sën Denetunġ Netu Seriveng Vu Anutu-kuungsën Lo
Paulus Kwa Vesa In Su Neḳo Monë Raḳ Huk Sinarë Rë
Paulus Tu Alam Pin Hir Hur-huk-yi
Hil Seröġ Niwëëk Beġaḳo Madub-kesuusën-yi
Hil Ġeġin Hil In Pelëpinsën Rëḳ Kepë Hil
Hil Su Ayoh Vu Bë Tamuin Anutu Luho Memö Nipaya Doḳ Ti Rë
Hil Ġaḳo Anutu Arë Jaḳ Noh Vu Buk
Avëh Degenum Yuj Medenajom Jaḳ
Alam Korint Devasap Pasa
Mehöböp Yesu Vo Pasa Vu Yi Hur Maluh
Mehöti Gevonġ Paya Vu Pasa Og Rëḳ Natöḳ Jaḳ Nyëvewen
Anon Vabuung Yi Semusën Aggagga
Hil Pin Atu Navid Timu Rëḳ Mëm Len Ti Ti Lo
Aggata Sën Hil Ahëd Geving
Anon Vabuung Yi Semusën Sënë Netu Muġinsën
Hil Nanër Anutu Yi Ġaġek Doḳ Ayej In Dejaḳ Ni
Hil Su Najom Jaḳ Los Ġevonġ Raro Niḳelap
Kerisi Diiḳ Ggovek Gekedi Raḳ Yah
Alam Diiḳsën Rëḳ Dekedi Jaḳ Nah
Hil Ḳedi Jaḳ Nah, Og Hil Rëḳ Agga Ngwë Jaḳ
Seriveng Sën Doḳ Vu Anutu-yi-alam Lo
Paulus Bë Na Gelë Alam Korint
Ġaġek Hus La