^
3 Yoane
Sebore Mene
Eso Mene Gayus bau me
Mene Diyotrepes piiyepu Demetriyus poto cidi me
Yewo, Gayus