^
E Markus
E Ioanes i Kado a Dala
E Isu Ni Vahilolo
E Isu Ni Toni
E Isu i Tubu ni Leho
E Isu i Gale Muga a Murimuri Vona ala Va
E Isu i Lili Tala a Hanitu
E Isu i Vakamahuri e Huriki ala Kupo
E Isu i Vara o Galili
A Bakovi i Vona a Patala
A Beu
E Levi
A Niperemu
A Bakovi Dagi na Parava Nimalo
A Bakovi i Mate a Limana
E Huriki ala Kupo Ri Ramai e Isu
E Huriki a Apostolo ne Isu
A Naro Hale Tara i Uka Ma Ni Gi Puga
E Kinane Isu, e Tarina Mai
A Nivakakika na Viri i Varo a Vit
A Pelegona Nivakakika na Vutuna Vit
A Lam
A Nivakakika na Vutuna Vit Ni Varo
A Nivakakika na Vutuna Mastad
E Isu i Vakamalilo a Dari
E Isu i Kori a Viri i Dili Vona a Hanitu
A Sirula i Mate
A Propet i Uka Ma Ni Togo
E Isu i Rudu Tala e Huriki a Vinuru Vona
E Ioanes i Mate
E Isu i Vakani e Huriki
E Isu i Laho Langa na Naru
E Isu i Vakamahuri e Huriki o Genesaret
A Maki Kabakaba, a Maki Katoki
A Ngatavine o Ponesia
A Bakovi Vou
E Isu i Vakani e Huriki ala Rangale Va
A Is ne Huriki a Pariseo
A Kepa o Betsaida
E Petrus i Taki Tala a Niluhoi Vona
E Isu i Taki Muga a Matenga Vona
A Kakaine Isu i Mareli
A Riau i Dili Vona a Hanitu
E Isu i Vakalongo Muga a Nimatena
E Rei Ge Muga
A Naro Hale i Vakahale a Niluhoi
A Nivapile na Parangia
E Isu i Ngaru e Huriki a Koma Kiroko
A Riau na Mahala
E Isu i Ta Muga na Nimatena
E Iakop e Ioanes Ru Ngaru ni Muga
E Isu i Vakamataparea e Bartimeus
E Isu i Dili o Ierusalem
E Isu i Lili Tala e Huriki na Roho na Vure
E Rei i Habi a Nitora ne Isu
A Hania na Vain
A Takis ne Kaiser
E Huriki a Sadusi
A Vinara Dagi Hateka
E Kristo e Tune Rei
E Huriki a Mari na Vinara Ri Hale
A Nihabi na Havuri
A Nilobona Malala
A Kai a Balele
A Parava i Uka Ma Ni Lohoka Vona
E Huriki a Matakari Ri Varodo a Ngava
A Ngatavine i Biria a Gine Isu
E Iudas i Taki Talea e Isu
E Isu i Kani Turane Huriki a Murimuri
A Bret, a Vain
E Petrus Bara i Nanarovi ne Isu
E Isu i Vasileki o Getsemani
E Isu Ni Lakavu
E Isu Ni Pelekado
E Petrus i Nana Rovi ne Isu
E Isu i Pesi na Matane Pilato
E Pilato i Taki e Isu Ge Mate
E Isu Ni Padikede
E Isu Ni Paditata
E Isu i Mate
E Isu Ni Tanu
E Isu i Mahuri Mule
E Maria Magdala i Masia e Isu
E Isu i Bele na Murimuri Vona ala Rua
E Isu i Rudu e Huriki a Murimuri
E Isu i Sike na Hunu