^
E Ioanes
A Nita i Bakovi
E Ioanes a Mari ni Vahilolo
A Tuna Sipsip na Vure
E Huriki a Mugana Murimuri
E Pilip Rua e Nataniel
A Habu na Parangia o Kana
E Isu i Lili Tala e Huriki na Roho
E Nikodemus
E Ioanes i Vakalongo e Huriki ne Isu
A Viri i Valai na Hunu
A Ngatavine o Samaria
E Huriki a Murimuri Ri Bele Mule ne Isu
E Huriki a Samaria Ri Luhoi Torea e Isu
A Tuna Bolekori
E Isu i Vakamahuri a Viri na Lomu
E Isu Ia a Vure
E Isu a Tuna Vure
E Isu i Vakani e Huriki ala Rangale Lima (5,000)
E Isu i Laho Langa na Darilomu
A Bret na Nimahuri
E Huriki a Murimuri Ri Ha Taroa e Isu
A Habu na Kape
E Isu i Vara
E Isu Ia e Kristo
A Naru na Nimahuri
E Huriki a Gare i Uka Ma Ri Luhoi Torea e Isu
A Ngatavine Hale
A Nipara na Malala
E Huriki e Tune Abraham
E Isu i Muga ne Abraham
A Bakovi i Kepa
E Huriki a Pariseo Ri Nanea a Kepa
E Huriki a Kepa
A Matakari Kamumu na Sipsip
E Huriki i Uka Ma Ri Luhoi Tora
E Lasarus i Mate
E Isu i Vakamahuria e Lasarus
E Huriki a Pariseo Ri Ngaru ni Rabalaki e Isu
E Maria i Biri e Isu o Betani
E Isu i Dili o Ierusalem
E Isu i Taki Muga a Matenga Vona
A Tuna Bakovi Bara Ni Bole Rike
E Huriki a Iuda i Uka Ma Ri Luhoi Tora
E Isu i Valai Ge Kori Mule e Huriki
E Isu i Vahilolo a Vahane Huriki a Murimuri
E Isu Bara Ni Habi na Limana Pile
A Vinara Karaba
E Petrus Bara i Nana Rovi ne Isu
E Isu i Vakasihomo e Huriki a Murimuri
E Isu a Dala
A Hanuna Vure
E Isu Ia a Kai a Vain
E Huriki Bara Ri Marikoi ne Huriki a Murimuri
A Leho na Hanuna Vure
A Niloholege Bara i Mapulo a Nivivi
E Isu i Rangi a Nitora na Malala
E Isu i Vasileki
E Isu i Vasileki ne Huriki a Murimuri
E Isu i Vasileki ne Huriki Ri Luhoi Tora Ia
E Isu Ni Lakavu
E Petrus i Nana Rovi ne Isu
A Prister Dagi i Nanea e Isu
E Isu i Pesi na Matane Pilato
E Pilato i Longo Ni Gi Rabalaki e Isu
E Isu Ni Paditata na Kai Tavalavala
E Isu i Mate
A Nugu Maheto i Padia a Kamagane Isu
E Isu Ni Tanu
E Isu i Mahuri Mule na Matenga
E Isu i Bele ne Maria Magdala
E Isu i Bele ne Huriki a Murimuri Vona
E Isu i Bele ne Tomas
E Isu i Luve Tabu ne Huriki a Murimuri
E Petrus Ge Matakari a Maka Sipsip ne Isu