^
A Vuhuna
A Vure i Rata Rike a Hunu a Malala
A Vure i Malo na Poloruana Parava
Adam Rua e Eva
A Mata i Tamia a Ngatavine
A Vure i Lili Tala e Adam, e Eva o Iden
E Kain Rua e Abel
E Huriki a Hamone Adam
A Naro Hale ne Huriki
A Marungulolo
A Marungulolo i Hoho Puru
A Vure i Rata a Ngava Dagi Turana e Noa
E Tune Noa ala Tolu
E Huriki a Hamone Noa
A Roho Dagi o Babel
A Vure i Gale e Abram
E Abram i Lakea o Egipto
E Abram e Lot Ru Vapida
E Abram i Koria e Lot
A Ngava Dagi na Vure Turana e Abram
E Hagar e Ismael
A Ngava Dagi ni Vapala a Kuli
A Mosi ala Tolu
E Abraham i Ta Dodo Nahea Ni Gi Rata Pile e Sodoma
E Sodoma e Gomora Ni Ratapile
E Abraham e Abimelek
E Sara i Podea e Isak
E Abraham i Tono Tala e Hagar Rua e Ismael
E Abimelek e Abraham Ru Valongo Mai a Ngava
A Vure i Toni e Abraham
E Huriki e Tune Nahor
E Sara i Mate
E Isak e Rebeka
E Abraham i Mate
E Huriki e Tune Ismael
E Iakop e Esau
E Isak e Abimelek
E Isak i Gamaia e Iakop
E Iakop i Ha Lakea ne Leban
E Iakop i Vurena o Betel
E Iakop i Bele o Padan-Aram
E Iakop i Parangi e Lea Rua e Resel
E Huriki e Tune Iakop
E Iakop i Kupo a Mahala
E Iakop i Ha Taroa e Leban
E Leban i Nunu Muri ne Iakop
E Iakop i Taguia e Esau
E Iakop Ru Valoi a Vure
E Iakop e Esau Ru Vakorokoro
E Sekem i Rata a Rabu Hale ne Daina
E Iakop i Hamule Lakea o Betel
E Resel e Isak Ru Mate
E Huriki a Hamone Esau
E Huriki a Hariki o Idom
E Iosep i Vurena
E Huriki e Turane Iosep Ri Habia na Limana Pile
E Tamar i Tamia e Iuda
E Girihine Potipar i Tonia e Iosep
E Iosep i Vakalohoka a Vurena Bakovi ala Rua
E Parao i Vurena
E Iosep i Matakari o Egipto
E Huriki e Turane Iosep Ri Puru o Egipto
E Turane Iosep Ri Puru Tabu o Egipto
A Kikei na Vain ne Iosep i Velu
E Iosep i Taki Talea ne Turana Mai
E Iakop i Lakea o Egipto
E Iakop i Taguia e Parao
A Pago i Kara Hateka
E Manase Rua e Epraim
E Iakop i Gamai e Tuna Mai
E Iakop i Mate
E Iakop Ni Tanu
E Iosep i Luke e Huriki e Turana
E Iosep i Mate