^
1 Petrus
A Nita Muga
Si Pasimata Vona a Nimahuri Vakaroro
Si Gi Made Malamala
A Kedo Mahuri
A Vorakato
A Mata Girihina
E Huriki Lobo
Mu Vuroki a Naro Hale
A Nimadihi
E Huriki a Matakari
A Nitalo