^
Romɨ
“ ‘Romɨyí̵ne' sɨŋwí̵ seaní̵ɨmɨgɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umogí̵á nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxomɨ rí̵wí̵ numorí̵ná egí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ nerí̵ná wigí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiiní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Judayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aí wiaíkiarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínarɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxoyá imónarɨgí̵ámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Judayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá eánɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ wí menɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ we' rónɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ebɨrí̵amo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagɨ nánɨ ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ rárɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵
“Ebɨrí̵amo dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ urɨŋí̵pɨ wímeaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámá xí̵o tí̵nɨ nawínɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ Kiraiso eŋí̵pimɨ dánɨ pɨyí̵á neawí̵rɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Adamo eŋí̵pimɨ dánɨ ámá xwɨyí̵á meárɨnɨgí̵á nimónɨro aí Jisaso eŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨgí̵á imónɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne xí̵o tí̵nɨ perane wiápí̵nɨmearane eŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“We' rónɨŋí̵pɨ yanɨ nánɨ áxeŋwarí̵ inɨŋwae'nerɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Peŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋwae'ne ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ í̵ánɨŋí̵ mɨneaxeŋwɨrárɨnɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ í̵wí̵ nánɨ sɨwá neaipiomeaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ áxeŋwarí̵nɨŋí̵ neaiárarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo wimónarɨŋí̵pimɨ xí̵daní̵wá nánɨ oyá kwíyí̵pɨ neaiapɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xí̵oyá niaíwí̵ imónanɨ nánɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Rí̵we'ná Gorɨxo tí̵nɨ nɨŋwearane seáyɨ e imónaní̵wárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋí̵ sɨpí Gorɨxo nene nánɨ neaiarɨŋí̵pɨ wí pí̵rí̵ rakipaxí̵ mimónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gí̵ Judayí̵ obaxí̵ Jisasomɨ rí̵wí̵ umogí̵á eŋagɨ nánɨ gí̵ dɨŋí̵ rí̵á nɨxearɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxo í̵á yamɨxárɨŋí̵yí̵ nánɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“ ‘Gorɨxo nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.’ rɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Judayí̵ xeŋwí̵ xí̵darɨgí̵á eŋagɨ nánɨ we' rónɨgí̵áyí̵ mimónɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Judayí̵ nápɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo yeáyí̵ uyimɨxemeaŋí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Isɨrerɨyí̵ árí̵ní̵ bimɨ Gorɨxo wá wianarɨŋí̵pɨ wímeaarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Judayí̵ maŋí̵ wiaíkigí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo e'máyí̵ne' yeáyí̵ seayimɨxemeaarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámɨ Isɨrerɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋo eŋagɨ nánɨ yayí̵ ume'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Rɨdɨyowá Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ iní̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' apɨ apɨ ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gapɨmaní̵yo sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Wínɨyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Jisaso weapɨní̵áyi aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Se'rɨxí̵meáyo xwɨyí̵á numearɨro ‘Sɨpí yarɨŋoɨ.’ murɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Se'rɨxí̵meáyo óreámioapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mɨwíwapɨyipanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Negí̵ neaimónarɨŋí̵pimɨnɨ mɨxí̵dɨní̵ wínɨyí̵ wimónarɨŋí̵pimɨ enɨ xɨdí̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso ‘E'máyo enɨ yeáyí̵ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ e eŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro xí̵o e'máyo wáí̵ urɨme'í̵pɨ nánɨ yayí̵ winɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpenɨ nánɨ nurí̵ná Romɨyo imanɨ seamu'rómí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Yayí̵ Poro wiowárɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Ámá xepɨxepá orónaneyɨnɨro seaíwapɨyarɨgí̵áyí̵ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá tɨyí̵ yayí̵ seaiwáre'napáoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ seáyɨmɨ ume'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.