^
Matɨyuo
Jisasomɨ xiáwo írɨŋowa nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xɨnáí xɨrɨŋe nánɨrɨnɨ.
Sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨ dánɨ bɨgí̵áwa nánɨrɨnɨ.
Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ e'í̵ ugí̵á nánɨrɨnɨ.
Niaíwí̵yo mɨŋí̵ rɨrómí̵ emegí̵á nánɨrɨnɨ.
Ámɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ yigí̵á nánɨrɨnɨ.
Jono wayí̵ numeaia uŋo xwɨyí̵á wáí̵ urɨmeŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ wayí̵ umeaiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Obo Jisasomɨ iwamí̵ó wíwapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá wiepɨsarɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wirɨmeaemeŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso wáí̵ urɨmerɨ sɨmɨxí̵yo naŋí̵ imɨxɨmerɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xwɨyí̵á Jisaso dí̵wí̵yo dánɨ ure'wapɨyiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Saxí̵ tí̵nɨ wí̵á tí̵nɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wikí̵ wónarɨgí̵á nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Í̵wí̵ inarɨgí̵ápɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Apɨxí̵ emɨ moarɨgí̵ápɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sí̵ŋá tí̵ŋí̵ e dání̵nɨŋí̵ rarɨgí̵ápɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xɨxe eánarɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xeŋwí̵ imónɨgí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ.” ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Arɨrá nɨwirí̵ná epaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná urɨpaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aiwá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨrí̵ná epaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ aŋí̵namɨ otí̵poyɨnɨrɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Sɨŋwí̵ uyí̵wí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.” ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aiwá tí̵nɨ aikí̵ tí̵nɨ nánɨ ududí̵ winarɨŋí̵ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pí̵ne' meararɨgí̵á nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨrɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Í̵wí inɨŋí̵yau' nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá íkí̵ánɨŋí̵ imónɨŋoɨ.” ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo “Joxɨ nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” urɨnɨgɨnɨrɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aŋí̵ mɨrarɨgí̵íwau' nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Peyɨyí̵ imónɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Porisí̵ woyáyí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ xɨneagwímɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá “Orɨxí̵daneyɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Ipí imeamí̵kwí̵ yarɨŋí̵pɨ samɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá imí̵ó xɨxe'roarɨgí̵íwau'mɨ mɨxí̵ umáɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Matɨyuomɨ “Nɨxí̵deɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Dɨxí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ aiwá ŋwí̵á mɨŋwɨrárɨnayarɨŋoɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Apɨxí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋí̵ wímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ miáí peŋí̵ wímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwí̵ supárɨgí̵í wau'mɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Maŋí̵ pí̵rónárɨŋí̵ womɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámá nánɨ wá wianɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxowárɨrɨ sekaxí̵ urɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xeanɨŋí̵ seaímeaní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Wáyí̵ wipaxo rorɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kirá mɨxí̵ nání̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pá nɨmeámɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Nipemeámɨ seau'í̵á gɨyí̵ gɨyo Gorɨxo naŋí̵ wiiní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jono Jisasomɨ yarɨŋí̵ wipɨsi nánɨ urowárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aŋí̵ bɨ bimɨ ŋweáyí̵ xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋagí̵a ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨbɨrí̵náyí̵, dɨŋí̵ emɨmówárí̵ inɨpí̵ráoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“‘Sabarí̵áyo ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵yo pí nánɨ xórórí̵ yarɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
We' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxo Rí̵peaŋo nánɨrɨnɨ.
“Oboyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨnɨ.” rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
“Íkí̵á sogwí̵ naŋí̵ wearɨŋí̵nánɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ.” urɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ekɨyiŋí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Imí̵ó xegí̵ wínɨyo wirɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xɨnáí tí̵nɨ xogwáowa tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ wití̵ siyí̵ wiároŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ayí̵ rɨpɨ nánɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ tí̵nɨ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wití̵ siyí̵ wiároŋí̵ mí̵kí̵ nánɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨkí̵yí̵ wití̵ omɨŋí̵yo yapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ masɨte' siyí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ yisí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ xwɨyí̵á tí̵nɨnɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨkí̵ nánɨ urɨŋí̵pɨ mí̵kí̵pɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ ayá tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵ wí pí̵ní̵ weŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ memiá nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ ubení̵ nánɨrɨnɨ.
Xwɨyí̵á naŋí̵ xámɨŋí̵ tí̵nɨ sɨŋí̵ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.
Xí̵o xegí̵ Nasaretɨ ŋweáyí̵ rí̵wí̵ umogí̵á nánɨrɨnɨ.
Jono wayí̵ umeaiarɨŋomɨ pɨkigí̵á nánɨrɨnɨ.
Oxí̵ 5,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ipíyo xwɨrɨŋwí̵ nosaxa uŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sɨmɨxí̵yí̵ Jisasomɨ amáí̵ nɨrónɨro naŋí̵ egí̵á nánɨrɨnɨ.
Ámɨnáyí̵ eŋíná e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ piaxí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
E'máyí̵ apɨxí̵ wí dɨŋí̵ xɨxenɨ wɨkwí̵roŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sɨmɨxí̵ obaxí̵yo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Oxí̵ 4,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ekɨyiŋí̵ aŋí̵namɨ dáŋí̵ neaíwapɨyiɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Yisí̵ Parisiowayá tí̵nɨ Sajusiowayá tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Joxɨ Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nikí̵nɨrɨ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋowa Iraijao nánɨ yarɨŋí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.
Niaíwí̵ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ womɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámɨ áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Takisí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nánɨ urápɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
“Go seáyɨ e imónɨní̵árɨnɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ sipɨsipí̵ wo aní̵nɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Segí̵ wo í̵wí̵ síánáyí̵, re e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Yokwarɨmí̵ anɨŋí̵ miní̵ owiípoyɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Apɨxí̵ emɨ mɨmopa e'í̵rɨxɨnɨrɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Niaíwí̵ onɨmiápiamɨ we' ikwɨkwiárɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo yarɨŋí̵ wiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ wainí̵ omɨŋí̵yo wiigí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.
Xí̵omɨ pɨkipí̵rí̵ápɨ nánɨ ámɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋí̵ wau'mɨ xɨnáí rɨxɨŋí̵ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋwí̵ supárɨgí̵íwau'mɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨyo nɨre'morí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ re'moarɨgí̵ápa re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ dánɨ bí̵ inarɨgí̵áyí̵ emɨ mɨmeámí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Íkí̵á pikí̵na ramɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“‘Ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ xɨráxogwáowau' nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ wainí̵ omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ aiwá apɨxí̵ meanɨ nánɨrɨnɨ.
Nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ e'máyo wiarɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
“Ámá ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ŋwí̵ ikaxí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Kiraisoyɨ rɨnɨŋo niaíwí̵ goyáorɨnɨ?” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa yarɨgí̵ápa mepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵á nánɨ xwɨyí̵á umeárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jerusaremɨ ŋweáyí̵ nánɨ rɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá ɨkwierómioaní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xeanɨŋí̵ iwamí̵ó wímeaní̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wímeaní̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá imónɨŋo weapɨní̵ápɨ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ íkí̵á pikí̵na nánɨrɨnɨ.
“Nionɨ weapɨmí̵áyi nánɨ ámá wo nɨjí̵ámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ bosɨwo nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ apɨxí̵ apɨyá we' wu'kau' nánɨrɨnɨ.
Ewayí̵ ikaxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á wau' wo nánɨrɨnɨ.
Ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ winí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nánɨ mekaxí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ werɨxí̵ naŋí̵ bɨ iwayɨmoŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Judaso nɨgwí̵ meámɨnɨrɨ mɨyí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aiwá Aŋí̵najo Mu'roŋí̵yi nánɨ nɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
“Rɨpɨ gí̵ warárɨnɨ. Gí̵ ragí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao “Nɨsiepɨsamoárɨmɨ e'í̵ umɨme'ɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Gesemani dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ í̵á xɨrɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwɨrɨxí̵ umegí̵á nánɨrɨnɨ.
Pitao “O nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ Pairato tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Judaso gwí̵ yaímɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pairato Jisasomɨ yarɨŋí̵ wiayiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pairato Jisasomɨ níkwearɨ wárɨmɨnɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Porisowa Jisasomɨ rɨperɨrí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ íkí̵áyo yekwɨroárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisaso peŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ xwí̵á weyárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisaso pɨyomɨ awí mearogí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisaso ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Porisowamɨ xwapí̵rá eaárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisaso wiepɨsiŋowa tí̵nɨ ámɨ erɨmeánɨgí̵á nánɨrɨnɨ.