^
Garesia
“Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ ná bɨnɨ imónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xwɨyí̵á nionɨ wáí̵ searárɨŋápɨ Gorɨxo wí̵á nókímɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á wí̵a Poromɨ umímɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro Pitaomɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ mɨxí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵ápimɨ dánɨnɨ Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rárarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ imónɨpaxí̵pɨ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵pɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ imónɨpaxí̵pɨ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwí̵ ikaxí̵pɨ nɨrɨrí̵ná Ebɨrí̵amomɨ ‘Nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵pɨ xwí̵á oiwenɨnɨrɨ rɨŋí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwí̵ ikaxí̵pɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨrɨ yayí̵wí̵ neameŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxoyá niaíwene imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ŋwí̵ ikaxí̵pimɨ nɨxí̵dɨrí̵ná gwí̵nɨŋí̵ neayáragí̵ aí Kiraiso nearoayíroŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ nánɨ aga ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xegaí tí̵nɨ Seraí tí̵nɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gwí̵nɨŋí̵ yírónɨŋwae'ne ámɨ gwí̵ yárɨnɨpaxí̵ mimónɨpa e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Í̵eapá winarɨŋí̵pimɨ dánɨ epaxí̵pɨ tí̵nɨ kwíyí̵pɨ nipemeámɨ warɨŋí̵pimɨ dánɨ epaxí̵pɨ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.
“Xɨxegí̵nɨ bɨ bɨ arɨrá iní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso yoxáí̵pámɨ dánɨ neaiiŋí̵pɨ nánɨnɨ mɨxí̵ meakí̵nɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.