^
Epesasɨ
“Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne Gorɨxo naŋí̵ imónɨŋí̵ apɨ apɨ neaiiŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ seyí̵ne' nánɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Naní̵naní̵wá nánɨ imónagwɨ aí Gorɨxo sɨŋí̵ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kiraiso Judayene tí̵nɨ e'máyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ neakumɨxárɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo yumí̵í eŋwɨpeáragí̵pɨ wí̵á wókímɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo eŋí̵ sɨxí̵ seaímɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kiraisoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne oyá warárí imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xámɨ yagí̵ápɨ yará nɨpí̵moro sɨŋí̵ bɨ ŋwɨrárɨní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxoyá wí̵á ókiŋí̵pɨnɨ ne'ra eme'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wigí̵ xiepíwamɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Wigí̵ xiagwowamɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Niaíwí̵yo urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Xanowamɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Bosowamɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Mɨxí̵ nánɨ ikí̵ní̵í̵rɨxɨnɨrɨ neaiapɨŋí̵pɨ ikí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Tikikaso nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.