^
Korosi
“Segí̵ naŋí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨgwí̵írɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Seyí̵ne' apɨ apɨ epí̵rí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Kiraiso, nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo xí̵o tí̵nɨ gwiaumí̵ inɨpaxí̵ imónaní̵wá nánɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Rí̵nɨŋí̵ mearɨ wáí̵ urɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“We' searoárɨnɨŋí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵pɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵ropanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“ ‘Apɨ apɨ nɨmusɨrorí̵ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.’ searáná arí̵á mɨwipanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Mipɨmónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pia nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ arí̵á mɨwipanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpípɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xɨxe dɨŋí̵ sɨpí iní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xiepíwamɨ tí̵nɨ xiagwowamɨ tí̵nɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Niaíwí̵yo tí̵nɨ xanowamɨ tí̵nɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Bosowamɨ tí̵nɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo tí̵nɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Tikikaso tí̵nɨ Onesimaso tí̵nɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá tɨyí̵ yayí̵ seaiwáre'naparɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro yayí̵ nɨwiowárɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.