^
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa
Jisaso aŋí̵namɨ peyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá womɨ Judaso nánɨ wayí̵á urí̵peagí̵á nánɨrɨnɨ.
Kwíyí̵pɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo wímeaŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao Jisaso nánɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisasomɨ uxí̵darɨgí̵áyí̵ egí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao sɨkwí̵ ikí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ gwí̵ yigí̵á nánɨrɨnɨ.
Pitaomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ xwɨrɨxí̵ umegí̵á nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.
Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ xɨxe nɨnowiayí̵ inɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Ananaiaso tí̵nɨ Sapairaí tí̵nɨ xiapí̵xiagwí̵ ayau' nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa emɨmí̵ xɨxegí̵nɨ ayá wí egí̵á nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ xeanɨŋí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa Judayí̵ mebáowamɨ masɨsí̵á mɨwí urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ rí̵nɨŋí̵ wíagí̵a aí yayí̵ egí̵á nánɨrɨnɨ.
Seáyí̵ wipí̵rí̵a nánɨ ámá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' rí̵peagí̵á nánɨrɨnɨ.
Sɨtipenomɨ í̵á xɨrɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Sɨtipeno xwɨrɨxí̵ umearɨgí̵áwamɨ rɨrɨmí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sɨtipenomɨ sí̵ŋá nearo pɨkigí̵á nánɨrɨnɨ.
Soro ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ wikárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Samaria pɨropenɨsí̵yo xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ urɨmegí̵á nánɨrɨnɨ.
Piripo ámá Itiopia dáŋí̵ womɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Soro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵yi nánɨrɨnɨ.
Soro Damasɨkasɨyo nɨŋwearí̵ná ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Judayí̵ Soromɨ mekaxí̵ umegí̵á nánɨrɨnɨ.
Soro ámɨ Jerusaremɨ nánɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao Iniasomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao uráná Tabitaí wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aŋí̵nají̵ wo Koniriasomɨ sɨŋánɨ urónapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ wɨnɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ nánɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao aŋí̵ Koniriasoyáiwámɨ dánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
E'máyo Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ waínɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Pitao Koniriasoyá aŋiwámɨ eŋí̵pɨ Jerusaremɨ dánɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Adiokɨ ŋweáyí̵ wí Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róáná imónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto Jemisomɨ pɨkirɨ Pitaomɨ gwí̵ uyirɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aŋí̵nají̵ wo Pitaomɨ gwí̵ aŋí̵yo dánɨ mɨxeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto peŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Banabasomɨ tí̵nɨ Soromɨ tí̵nɨ wáí̵ urɨmepɨsí̵i nánɨ nɨrí̵pearo urowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ pɨrɨŋwí̵ Saipɨrasɨpimɨ dánɨ wáí̵ urɨmegí̵í nánɨrɨnɨ.
Banabaso tí̵nɨ Soro tí̵nɨ Pisidia pɨropenɨsí̵yo nánɨ nuri Adiokɨyo wáí̵ urɨmegí̵í nánɨrɨnɨ.
Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ Aikoniamɨ dánɨ egí̵í nánɨrɨnɨ.
Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ Risɨtɨrapimɨ dánɨ egí̵ípɨ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ sí̵ŋá nearo tɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ ámɨ egí̵ axí̵mɨnɨ ugí̵í nánɨrɨnɨ.
E'má Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ xwɨyí̵á imɨxɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
E'máyí̵ nánɨ payí̵ nearo wiowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ ewáramónɨgí̵í nánɨrɨnɨ.
Poro Timotiomɨ nɨwirɨmeámɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro Tɨrowasɨyo nɨŋwearí̵ná orɨŋá wɨnɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Ridiaí nɨkɨnɨmónɨrɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Tesaronaika ŋweáyí̵ Poromɨ tí̵nɨ Sairasomɨ tí̵nɨ iwaŋí̵ weanɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro tí̵nɨ Sairaso tí̵nɨ Beriayo egí̵ípɨ nánɨrɨnɨ.
Poro Atenɨsɨ dánɨ wáí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro Korinɨyo nɨŋwearí̵ná eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ Siria pɨropenɨsí̵yo nánɨ nurɨ Adiokɨyo re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aporoso Epesasɨyo tí̵nɨ Korinɨyo tí̵nɨ dánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ Epesasɨyo nɨre'morɨ e dánɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sipaomɨ xewaxowa imí̵ó mɨxí̵ oumáɨnowáraneyɨnɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.
Epesasɨ ŋweagí̵áyí̵ sɨmɨmiákwí̵ nero egí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ Masedonia Pɨropenɨsí̵yo emerɨ Gɨrikɨyí̵ aŋí̵yo emerɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Yutikaso pɨyomɨ Poro sɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro Tɨrowasɨyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Mairitasɨyo nánɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Epesasɨ ŋweáyo wipeŋweagí̵áwamɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ sɨpɨxí̵yo nɨpɨxemoánɨrɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Agabaso Poromɨ íkwairɨrí̵ wiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro Jerusaremɨyo nɨre'morɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo umeŋweagí̵áwamɨ repɨyí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Judayí̵ Poromɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ mɨxí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.
Romɨyí̵ porisowa Poromɨ urápɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro Judayí̵ xí̵omɨ umeararɨgí̵ápɨ owákwímɨnɨrɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro “Apɨ yarí̵ná Gorɨxo nɨkɨnɨmɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo Poronɨ e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ nɨrowárɨŋɨnigɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo Poromɨ e'í̵ umínɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro xwɨyí̵á wákwínɨmɨnɨrɨ nánɨ Judayí̵ mebáowa awí eánɨgí̵e dánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Judayí̵ Poro nánɨ mekaxí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.
Poromɨ Pɨrimiá Piriso tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowiárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Piriso Poroyá xwɨrɨxí̵ arí̵á wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Piriso tí̵nɨ xiepí Dɨrusiraí tí̵nɨ Poromɨ arí̵á wigí̵í nánɨrɨnɨ.
Poro Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyo xwɨrɨxí̵ píránɨŋí̵ nimɨxɨyíwɨnɨgɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro nánɨ Pesɨtaso Agɨripaomɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Agɨripao tí̵nɨ Benaisí tí̵nɨ Poromɨ arí̵á wigí̵í nánɨrɨnɨ.
Poro “Nionɨ apɨ nɨwɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ kɨnɨmónɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ Romɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ sɨpɨxí̵yo wiowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.
Rí̵wɨpí xwe' e'áná rawɨrawá imeamí̵kwí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sɨpɨxo sɨxí̵ nu'rorɨ orónowinɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poromɨ Morɨtayo ŋweaŋáná wimónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro Romɨyo re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro Romɨyo dánɨ wáí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.