^
3 Jono
“Nɨrɨxí̵meáyo arɨrá wiarɨŋí̵pa sɨnɨ axí̵pɨ nɨwia u'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpí yarɨgí̵áyo ikanɨŋí̵ mɨwiaxí̵dɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.