^
2 Korinɨ
Xeanɨŋí̵ wímeáagɨ aí Gorɨxo ikɨŋwí̵ umɨrɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Korinɨyo ámɨ muŋí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpí e'omɨ rɨxa yokwarɨmí̵ wiiŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro aŋí̵ Tɨrowasɨyo nɨŋweaxa mu'roŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Wáí̵ nɨwurɨmeirane'ná ámáyo sinadɨŋí̵nɨŋí̵ weaarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ xámɨ re'roárɨnɨŋí̵pimɨ seáyɨ e wimónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Wáí̵ urarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo wí̵á wókímɨxarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Xeanɨŋí̵ neaímeaarɨŋagɨ aí wáí̵ ranɨ nánɨ sɨnɨ ayá rí̵á neawearɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Aŋí̵namɨ dánɨ neaímeaní̵ápɨ sí̵mɨmaŋí̵ e nɨtɨnɨrane nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Wará sɨŋí̵ imónaní̵wápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá ní̵nɨ ámɨ xí̵o tí̵nɨ gwiaumí̵ inɨpí̵rɨ nánɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ wímeaarɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Sɨŋánɨ seararɨŋwá eŋagwɨ nánɨ seyí̵ne' enɨ xɨxenɨ neaiípoyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵áyí̵ tí̵nɨ gwí̵ mɨmónɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Korinɨyo ŋweáyí̵ kɨnɨmónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Poro yayí̵ winɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Masedonia ŋweáyí̵ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwí̵ nɨroaárɨro ŋweaŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Seyí̵ne' enɨ roaárí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Taitasomɨ tí̵nɨ ámá wau'mɨ tí̵nɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Nɨgwí̵ arɨrá wianɨro nánɨ awí eaamearɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨro roaárí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xí̵o nánɨ rarɨgí̵ápɨ xwí̵ó oeámɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Mimóní̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wáí̵ nɨrɨmerí̵ná wímeaŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro aŋí̵namɨ dánɨ orɨŋá tewí̵nɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Obo Poromɨ xe eŋí̵ samɨŋí̵ owimɨxɨnɨrɨ Gorɨxo sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wigí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ uroarɨŋí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Íkwairɨrí̵ nɨwirí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Yoparí̵pɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.