^
1 Tesaronaika
Tesaronaika ŋweáyí̵ xɨxenɨ arí̵á wiro xí̵dɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.
Poro Tesaronaika ŋweáyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
Poro ámɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ wimónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Timotio eŋí̵ sɨxí̵ oweámɨxɨnɨrɨ urowárɨgí̵í nánɨrɨnɨ.
Timotio Poromɨ yayí̵ xwɨyí̵á ure'meaŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Poro Tesaronaika ŋweáyí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ wurɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámɨnáo ámɨ weapáná pegí̵áyí̵ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámɨnáo bɨní̵áyi nánɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Apɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” nura uŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.