^
1 Jono
Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ámáyo umímoarɨŋo nánɨrɨnɨ.
“Wí̵á ókínɨŋe eme'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá Gorɨxo tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Ayí̵ rɨpɨ nánɨ nɨsearɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá Kiraisomɨ xopɨrárí̵ wianɨro yarɨgí̵áyí̵ yapí̵ wíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵ámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Xexɨrí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Apɨ nerí̵ná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ wará sarí̵wá márɨnɨpaxí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Kwíyí̵ Gorɨxoyápimɨ tí̵nɨ sɨpípimɨ tí̵nɨ mí ómɨxarɨŋwápɨ nánɨrɨnɨ.
“Xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ xegí̵ tɨmeaŋí̵yo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ sopɨŋí̵ Gorɨxo wóí̵pɨ arí̵á wiarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Yoparí̵pɨ nurɨrí̵ná urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.