^
1 Korinɨ
“Gorɨxo seaiapɨŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' yaŋí̵ mepayónɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Eŋí̵ eánɨrɨ nɨjí̵á seáyɨ e imónɨrɨ Gorɨxo eŋí̵pɨ Kiraiso sɨwá neaiŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Nɨseaímearí̵ná Jisaso nánɨnɨ seare'wapɨyiŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Nɨjí̵á Gorɨxoyápɨ xegí̵ kwíyí̵pimɨ dánɨnɨ imónɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Seare'wapɨyarɨŋwáone sa Gorɨxomɨ xɨnáíwane'nɨŋí̵ imónɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ nánɨ aŋí̵ mɨrarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Seyí̵ne' Gorɨxoyá aŋí̵ wiwánɨŋí̵ imónɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Segí̵yí̵ wone mɨneamí̵eyoapanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo ámá xí̵oyá imónɨgí̵áyo yarɨgí̵ápɨ nánɨ pirɨró umení̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Seyí̵ne' seáyɨ e seáyɨ e nɨmenɨróná naŋí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Poronɨ ikanɨŋí̵ niaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Wigí̵ wo xanoyá apɨxí tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨri meánɨgí̵ípɨ nánɨ mɨxí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá sɨpí eŋomɨ emɨ parɨmóí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Segí̵ wíyo xwɨrɨxí̵ mumepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá náomɨ dánɨ pí pí neróná Gorɨxomɨ seáyɨ e umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'poyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá meánɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Segí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ yaŋí̵ seadɨmɨxɨŋí̵pɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Ámá mɨmeánɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Naŋwí̵ mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá inɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáone nɨsearápɨpaxí̵pɨ Poronɨ wí searápɨŋámanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámá pí pí imónɨgí̵ápa nionɨ enɨ imónarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxo yayí̵ neaimoní̵wɨnɨgɨnɨrɨ Jisasomɨ píránɨŋí̵ ouxí̵daneyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Sɨpí Judayeneyá neárí̵awe'yí̵ yagí̵ápa mepa e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Rɨdɨyowá mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ inɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Gorɨxomɨ yayí̵ umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Apɨxíwa mɨŋí̵yo wí pání̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Aiwá Ámɨnáo nánɨ dɨŋí̵ oneainɨnɨrɨ imɨxarɨŋwápɨ u'rapí mɨnɨmepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Aiwá Ámɨnáo xí̵o nánɨ dɨŋí̵ winí̵wɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámɨnáoyá aiwápɨ gɨyí̵ne' u'rapí nɨnɨrí̵ná xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ yarɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Kwíyí̵pimɨ dánɨ epaxí̵ imónɨgí̵ápɨ bɨ bɨ imónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Obaxene imónɨŋagwɨ aiwɨ wará ná bɨní̵nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Ámáyo nepa dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná rɨpɨ rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Kwíyí̵pimɨ dánɨ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ ámɨ bɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nánɨ nerɨmeánɨróná epaxí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Jisaso nɨpe'máná xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.
“Rí̵we'ná pegí̵áyí̵ ní̵nɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Pegí̵áyí̵ nɨwiápí̵nɨmearóná wará ámɨ xegí̵ bɨ ninɨmɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Nɨgwí̵ ámá Gorɨxoyá wínɨyo nánɨ awí eaarɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
“Rí̵we'ná seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ bɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.
Yoparí̵pɨ nurɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.